top of page

อัตราการใช้บริการ

 

อัตราค่าบริการสาหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

 • แบดมินตัน ชม.ละ 150 บาท/คอร์ท

 • ว่ายน้ำ ผู้ใหญ่ 100 บาท/ครั้ง , เด็ก 50 บาท/ครั้ง

อัตราการใช้บริการของข้าราชการทหารบก

 • ฟิตเนส / กิจกรรม / เซาว์น่า 60 บาท

 • ว่ายน้ำ 60 บาท

 • แบดมินตัน ชม. ละ 100 บาท/คอร์ท

 • หลักฐานที่ใช้ คือ แสดงบัตรข้าราชการทหารบก

อัตราการใช้บริการของครอบครัวทหารบก

 • ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา ภรรยา และบุตร

 • ครอบครัวข้าราชการทหารบกต้องสมัครเป็นสมาชิกรายปีๆ ละ 500 บาท และเสียค่าบริการรายครั้งเหมือนข้าราชการทหารบก

 • ภรรยา ข้าราชการทหารบกที่ใช้สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกนี้จะต้อง เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • บุตร จะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสำหรับข้าราชการทหารบก

 • สำเนาบัตรข้าราชการทหารบก

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 • สำเนาบัตรประชาชน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-616-0200, 02-616-2053, 02-616-1144

bottom of page