Promotion

สโมสรทหารบกส่วนกลาง วิภาวดี จะมีโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ Special Wedding Package, อัตราการใช้บริการของสปอร์ตคลับ หรือ Package งานสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ที่มาใช้บริการได้มีทางเลือกของการใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัย หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ฝ่ายขาย โทร 081-301-5690, 081-301-0680   085-067-7294, 085-113-7294

Wedding Package 2019full.jpg
สำเนาของ led.jpg
สำเนาของ karaoke1.jpg
สำเนาของ โปรห้องอาหาร.jpg
สำเนาของ setbok.jpg
สำเนาของ หนึงแถมหนึ่ง.jpg
สำเนาของ โปรสปอร์ตคลับ.jpg
สำเนาของ โปรฝ่ายขาย(1).jpg

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png