top of page

Promotion

สโมสรทหารบกส่วนกลาง วิภาวดี จะมีโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ Special Wedding Package, อัตราการใช้บริการของสปอร์ตคลับ หรือ Package งานสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ที่มาใช้บริการได้มีทางเลือกของการใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัย หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ฝ่ายขาย โทร 081-301-5690, 081-301-0680   085-067-7294, 085-113-7294

S__7733265.jpg
Wedding Package 2019full.jpg
bottom of page