top of page

การสมัครสมาชิก


ประเภทสมาชิก
ผู้ที่จะขอใช้บริการในนามบุคคล จะต้องสมัครเป็นสมาชิกอาคารรับรองเกษะโกมล โดยอายุบัตรสมาชิกมีระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรชั้นพันเอกขึ้นไปสังกัด ทบ. ค่าสมัครสมาชิก 1,000.- บาท
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรขั้นพันเอกขึ้นไปนอกประจำการ แต่งกายเหล่า ทบ. ค่าสมัครสมาชิก 500.- บาท

 

เอกสารการสมัคร ได้แก่
1. แบบฟอร์มการสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/ส่งเป็นไฟล์ภาพ

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่อาคารรับรองเกษะโกมล กรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมนำเอกสารการสมัคร ให้เจ้าหน้าที่ ณ ล็อบบี้

     เลาจน์ โดยสามารถชำระค่าสมัครและรอรับบัตรสมาชิกได้ทันที
2. สมัครโดยส่งเอกสาร ผ่าน นำสาร ไปรษณีย์ อีเมล์ โดยส่งไปที่
            - อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
            - หรือ E-mail : kesakomol@hotmail.com
ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับบัตรสมาชิกพร้อมชำระค่าสมัครได้ที่ อาคารรับรองเกษะโกมลได้ภายใน 1 วันทำการ

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กรุณาแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ใช้บริการ
1. สามารถขอใช้บริการสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง และอบรมสัมมนา รวมถึง ล็อบบี้เลาจน์ ได้
2. สามารถเชิญสุภาพชนที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาใช้บริการได้ในโอกาสอันควร โดยถือว่าเป็นแขกของสมาชิก และต้องมาใช้บริการ

     พร้อมกับสมาชิกเท่านั้น
3. ได้รับส่วนลด 30% เฉพาะค่าบำรุงและรักษาความสะอาดสถานที่

bottom of page