ผู้บริหารกิจการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ 

รองเสนาธิการทหารบก (1)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบกฯ

พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กรรมการและเลขานุการฯ

พันเอก สุภร  สัมมา

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิราย์

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

พันเอก สมเกียรติ  ถนอมคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรฯ

ผู้จัดการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ผู้จัดการอาคารรับรองเกษะโกมล

พันเอก ชยุตรา  ไผ่ล้อม

รองผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรฯ

รองผู้จัดการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)รองผู้จัดการอาคารรับรองเกษะโกมล

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png