ผู้บริหารกิจการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ 

รองเสนาธิการทหารบก (1)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบกฯ

พลตรี ราชิต อรุณรังษี

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กรรมการและเลขานุการฯ

พันเอก วสันต์  พึ่งสำเภา

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

พันเอก สุดเขตต์  ชื่นภิรมย์

ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรฯ

ผู้จัดการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ผู้จัดการอาคารรับรองเกษะโกมล

พันเอก เชฏฐ  กิจวัฒนา

รองผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรฯ

รองผู้จัดการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)รองผู้จัดการอาคารรับรองเกษะโกมล

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png