ผู้บริหารกิจการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

commander22.png

พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ 

รองเสนาธิการทหารบก (1)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบกฯ

1.png

พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กรรมการและเลขานุการฯ

2.png

พันเอก สุภร  สัมมา

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

3.png

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิราย์

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

9.jpg

พันเอก สมเกียรติ  ถนอมคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรฯ

ผู้จัดการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ผู้จัดการอาคารรับรองเกษะโกมล

พันเอก ชยุตรา  ไผ่ล้อม

รองผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรฯ

รองผู้จัดการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) รองผู้จัดการอาคารรับรองเกษะโกมล