top of page

สโมสรทหารบก เป็นสวัสดิการ ให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป

กิจการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิต (ภายในบริเวณสนามกีฬากองทัพบก) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการกองทัพบกและครอบครัว รวมถึงข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการสถานที่จัดเลี้ยง การประชุมสัมมนา การจัดงานในโอกาสต่าง ๆ ห้องอาหารและคาราโอเกะ รวมทั้งสปอร์ตคลับ


สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและครอบครัว
2. เพื่อเชื่อมความสามัคคี
3. เพื่อบำรุงความรู้

4. เพื่อการกีฬาและบันเทิง
5. เพื่อการเกื้อกูลและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไป

bottom of page